Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

TUIMELRAAD / RAAD VAN BESTUUR

De tuimelraad is de raad van bestuur van vzw De Tuimelaar.

De tuimelraad telt maximum 9 bestuursleden. De ouders worden verkozen door de AV.

Eén of twee teamleden nemen als vast lid deel aan het bestuur. Vanuit haar functie maakt de schoolcoördinator deel uit van het bestuur.

Bij verdeeldheid van stemmen, heeft de schoolcoördinator de eindbeslissing.

De tuimelraad vergadert gemiddeld 2 keer per maand. Het verslag van de bijeenkomsten

hangt uit aan het prikbord tegenover het kopieerlokaal, nadat het is goedgekeurd en ondertekend door de tuimelraad.

WERKGROEPEN

De Tuimelaar is een school met een grote ouderparticipatie. Ook de verschillende werkgroepen worden georganiseerd door ouders. Iedere werkgroep krijgt een leerkracht toegewezen als aanspreekpunt.

 

Contactleerkracht

Werkgroep Klus

Wendy Siemons

Werkgroep Veiligheid

Els Van Esbroeck

Werkgroep ICT

Ilke Bastiaenssens

Werkgroep Evenementen

Mieke Martens en Stien Gielis

Werkgroep Tuin

Els Van Passen

Werkgroep Gezond Leven

Lief Vorsselmans

Werkgroep Financiën en Poets

Elke Van der Auwera

Werkgroep Werving/PR

Mieke Martens

Organigram

Interne structuur

Onze school heeft gekozen voor een democratisch bestuur.  Een democratische samenleving wordt gerealiseerd door alle belangengroepen een stem te geven in het beleid.  De structuur van de beleidsvoering van onze school wordt hierdoor dan ook sterk bepaald. 

Dankzij verschillende inspraakorganen, zoals de praatronde, de klasraad en de schoolraad, kunnen onze kinderen hun stem laten horen. Hieronder vind je een overzicht van de inspraakorganen voor ouders en leerkrachten.

De vzw-structuur

Vanuit de keuze voor een democratisch bestuur werd gekozen voor een vzw-structuur.  Zoals elke vzw heeft De Tuimelaar een Algemene Vergadering en een Raad van Beheer.

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt alle belangrijke beslissingen op school. Na inschrijving kunnen ouders te kennen geven dat ze stemgerechtigd lid willen worden van de Algemene Vergadering van de vzw De Tuimelaar, waarna de leden van de Algemene Vergadering hun lidmaatschap kan goedkeuren. Uiteraard kunnen alleen stemgerechtigde leden stemmen. Ouders die lid zijn, worden voor elke Algemene Vergadering uitgenodigd. Actieve participatie van alle ouders is belangrijk!

De Raad van Beheer (De Tuimelraad)

De Algemene Vergadering delegeert het dagelijks bestuur naar de Raad van Beheer, ‘De Tuimelraad’ genoemd.  Deze raad van maximum negen personen wordt verkozen vanuit en door de Algemene Vergadering.  De verkiezingen gebeuren telkens in januari, voor een mandaat van twee jaar.

Ongeveer twee keer per maand vergadert deze kleinere groep ouders samen met het schoolhoofd en drie maal per schooljaar met het hele leerkrachtenteam.

Het schoolhoofd

Het schoolhoofd vervult een scharnierfunctie op school.  Het schoolhoofd begeleidt het leerkrachtenteam en geeft informatie door, van en naar de Tuimelraad.  Het schoolhoofd is aanwezig op de Algemene Vergadering en neemt deel aan de vergaderingen van de Tuimelraad.

Het leerkrachtenteam

Het team wordt gevormd door de leerkrachten en het schoolhoofd.  Zij hebben hun eigen teamplanning en teamvergaderingen.  De leerkrachten zijn beurtelings aanwezig op de Algemene Vergadering.

De klasvergadering

De klasvergadering is een vergadering van de ouders en de leerkracht van een bepaalde klas.  Deze vergadering wordt ongeveer één keer per trimester gehouden.  Zo'n vergadering kan ook op verzoek plaatsvinden.  Ouders krijgen er informatie over het klasgebeuren en kunnen er vragen stellen.

De klasouder

Deze ouder (soms zijn het er twee) helpt de leerkracht op een aantal vlakken zoals het organiseren van vervoer voor uitstappen en de voorbewaking in de klas.  De klasouder geeft ook informatie aan nieuwe ouders en ondersteunt de leerkracht in een vlotte communicatie met de oudergroep.

De werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit een aantal ouders die zich geëngageerd hebben om één aspect van het schoolgebeuren te bewaken:

  • De werkgroep klus organiseert klusdagen en volgt dagelijkse klussen op. 
  • De werkgroep poets coördineert de poetsdagen.
  • De werkgroep evenementen zorgt voor fondsen en feesten.
  • De werkgroep ICT regelt de aankoop van computers en onderhoudt deze in de klassen en in het secretariaat.
  • Afhankelijk van nieuwe situaties en nieuwe vragen kunnen er tijdelijke werkgroepen opgericht worden waarin ouders, leerkrachten, ..... zetelen, bijvoorbeeld : werkgroep evaluatieprocedure, werkgroep pedagogie,.....

De externe structuur

Samen met andere scholen is onze school, IPOS (InterProvinciale Onafhankelijke Scholen), lid van FOPEM. (http://users.skynet.be/fopem/indexnor.html)

FOPEM staat voor Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen vzw.

Een dertigtal scholen, verspreid over Vlaanderen, zijn hier lid van.  Als koepel verdedigt FOPEM onze belangen bij de overheid.

Sinds het schooljaar 2004 – 2005 vormen de scholen van FOPEM een scholengemeenschap, de SOM.

SOM staat voor Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen.  Eén voltijdse medewerker ondersteunt de SOM-scholen op het vlak van wetgeving en administratie.